JAWAHARLAL NEHRU INDIAN CULTURAL CENTRE, JAKARTA


Shri Zahur Zaidi
Counsellor/Director
Jawaharlal Nehru Indian Cultural Centre
Embassy of India
Jalan Pandenglang No.44
Menteng, Jakarta-10310, INDONESIA.

Tel: 00-62-21-315 5120, 3144662 (Off.)
00-62-815 10617315
Cell: 62-815-13723754
Fax: 00-62-21-3846755
E-mail: jniccjkt@gmail.com
Website: www.embassyofindiajakarta.org